Comments are off for this post

Ngày 29 tháng 10. TẦM ẢNH HƯỞNG CỦA NGƯỜI LÃNH ĐẠO

29 12 Nếu vua nghe lời siểm nịnh, dối gạt,
Bầy tôi người chỉ là phường gian ác. (Bản Hiện Đại)
Bộ máy lãnh đạo của quốc gia, của hội thánh, hoặc cộng đồng thất bại và thối nát là do đâu? Do “vua” hay do “các tôi tớ”? Do người lãnh đạo hay do người dưới quyền? Câu Châm Ngôn này đề cập đến “vua” và “các tôi tớ”, đồng thời nhấn mạnh tầm ảnh hưởng lớn lao của “vua”.
Ở vị trí lãnh đạo, ảnh hưởng của vua đối với các tôi tớ rất quan trọng. Đây là ảnh hưởng của cấp trên đối với cấp dưới. Người lãnh đạo ngay thẳng muốn thực thi công lý sẽ thích nghe sự thật và tôn trọng người trung thực (Châm Ngôn 16:12). Người lãnh đạo quan tâm đến công chính, trung thực sẽ tác động tốt trên những người dưới quyền.
Ngược lại nếu người lãnh đạo thích được tâng bốc, thích nghe những lời êm tai thì cấp dưới sẽ xử sự đúng theo ý người lãnh đạo muốn. Vua A-háp và vua Giô-sa-phát liên minh để đánh quân Sy-ri. Trước khi ra trận vua A-háp sai người mời 400 tiên tri đến để cầu hỏi ý Chúa. Vì biết vua A-háp thích nghe điều an lành nên sứ giả dặn các tiên tri nói điều vừa ý vua. Do đó bốn trăm tiên tri này hùa nhau tiên đoán điều lành cho hai vua. (I Các Vua 22:2-12)
Người gian ác nghĩ rằng dối trá và nịnh hót sẽ được việc. Một chiến sĩ A-ma-léc tìm đến ông Đa-vít và nói dối là anh ta đã giết vua Sau-lơ lẫn hoàng tử Giô-na-than Anh ta tưởng rằng như vậy là lập công với vị vua tương lai, nào ngờ anh ta bị xử tử ngay lập tức. (II Sa-mu-ên 1:1-16) Đúng như vua Đa-vít thưa với Chúa: “Con sẽ loại trừ lòng hư hoại, và lánh xa lòng gian tà.” (Thi Thiên 101:4)
Khi các tôi tớ trở nên gian ác, vị vua ngay thẳng sẽ áp dụng biện pháp mạnh để ngôi nước không bị suy yếu: Khi trừ diệt phường tham nhũng khỏi chính quyền, ngôi nước nhà vua sẽ vững mạnh, nhờ công lý. (Châm Ngôn 25:5)
Chúa Giê-xu là Vua muôn vua, Chúa muôn chúa. Là tôi tớ của Ngài, chúng ta phải nhớ rằng Chúa yêu chuộng công bằng, ghét gian ác. Tất cả những kẻ xấu xa, giả dối đều không được vào vương quốc của Ngài (Thi Thiên 45:7; Khải Thị 21:7).
Xuân Thu, Lời Chúa & Cuộc Sống. Sách Châm Ngôn 1, 2, 3, 4.

Comments are closed.