Comments are off for this post

Ngày 30 tháng 10. DÙ ĐỐI KHÁNG NHAU VẪN CÓ ĐẶC ĐIỂM CHUNG

29 13 Người nghèo, kẻ giàu đều giống nhau ở điểm này:
Nhờ Đức Chúa Trời có ánh sáng để thấy. (Bản Hiện Đại)
Câu Châm Ngôn giới thiệu hai nhóm người: kẻ nghèo khổ và người hà hiếp với đặc điểm của họ và vai trò của Đức Chúa Trời trong đời sống của họ.
Đặt kẻ nghèo khổ bên cạnh người hà hiếp, câu Châm Ngôn muốn giới thiệu kẻ nghèo khổlà người sống với chủ trương danh thơm tiếng tốt hơn giàu có (Châm Ngôn 22:1a), cho nên thà nghèo mà sống đời thanh bạch (Châm Ngôn 19:1a). Đặc biệt câu Châm Ngôn vạch ra nguyên nhân khiến người ta nghèo khổ. Đó là vì có kẻ làm giàu bằng cách bóc lộthọ (Châm Ngôn 22:16). Người hà hiếp là người không tuân theo lời dạy: Đừng bóc lột kẻ nghèo vì nó túng quẩn, cũng đừng áp bức người khôn khổ ở chốn công môn. (Châm Ngôn 22:22)
Mặc dù hai giai cấp đối kháng nhau với phẩm chất trái ngược nhau nhưng sức mạnh Chúa Toàn Năng, khôn ngoan Chúa vô hạn. Chúa nắm gọn trong tay kẻ gạt lẫn người bị lừa. (Gióp 12:16), hai giai cấp đều ở dưới quyền của Đức Chúa Trời và được ban cho nhiều điều giống nhau.
Cả hai đều là tạo vật sống ở địa cầu do Đức Chúa Trời tạo dựng và gặp nhau trong sự ban cho của Ngài. Sáng mắt, tỏ tai, ấy là Chúa cho cả hai (Châm Ngôn 20:12), Chúa yêu thương và ban sự sáng và sự sống cho cả hai. Ngài ban nắng cho người ác lẫn người thiện, ban mưa cho người công chính lẫn kẻ bất công. (Ma-thi-ơ 5:45b) Cả hai đều cần đến Chúa và lệ thuộc Ngài.
Cả hai đều là tội nhân và đều cần Chúa Cứu Thế là Ánh Sáng của nhân loại để mọi người tin nhận. (Giăng 1:4) Không phải chỉ có người nghèo khổ cần tiếp nhận Chúa Cứu Thế, người hà hiếp dân chúng như ông Xa-chê vẫn có cơ hội tiếp rước Chúa và tin nhận Ngài. Người bị áp bức cần ánh sáng Phúc Âm, người áp bức cũng cần như vậy. Cả hai đều cần tình yêu thương và quyền năng của Đức Chúa Trời để nhận biết và trở về với Ngài.
Xuân Thu, Lời Chúa & Cuộc Sống. Sách Châm Ngôn 1, 2, 3, 4.

Comments are closed.