Comments are off for this post

Ngày 31 tháng 10. ĐIỀU KIỆN ĐỂ LÃNH ĐẠO LÂU DÀI

29 14 Vua nào xử công minh cho người nghèo nàn,
Sẽ được tồn tại với năm tháng. (Bản Hiện Đại)
Đức Chúa Trời đặc biệt quan tâm đến điều gì nơi một vị vua, một người lãnh đạo? Ngài quan tâm đến cách họ đối đãi với người nghèo khổ.
Vua theo sự chân thật mà xét đoán kẻ nghèo khổ là người lãnh đạo nhận biết trách nhiệm của mình. Nếu Đức Chúa Trời, Đấng lãnh đạo tối cao trong nơi ngự thánh, Ngài là Cha trẻ mồ côi, là Thẩm phán bênh vực người quả phụ (Thi Thiên 68:5) thì người lãnh đạo mà Chúa lập lên phải thực thi công lý: hãy xử công minh cho những người cô thế, trẻ mồ côi. Bảo vệ quyền lợi người bị áp bức, tuyệt vọng. (Thi Thiên 82:3)
Vua theo sự chân thật mà xét đoán kẻ nghèo khổ là người lãnh đạo nhận biết điều răn luật lệ của Đức Chúa Trời: Không được thiên vị người nghèo (Xuất 23:3) Chúa phán với những người lãnh đạo: “Hãy thi hành sự công chính, xét xử cách công bằng, giải thoát người bị áp bức khỏi tay bọn cường hào ác bá! Hãy bỏ việc gian ác! Hãy bảo vệ quyền lợi của các kiều dân, các cô nhi, quả phụ! Đừng giết người vô tội!” (Giê-rê-mi 22:3)
Vua theo sự chân thật mà xét đoán kẻ nghèo khổ là người kính sợ Đức Chúa Trời và thương yêu dân của mình. Người lãnh đạo nhận biết sự yếu đuối của mình. Vua, người lãnh đạo cũng chỉ là con người, có thể thiên vị, chính vì thế mà cần Đức Chúa Trời hướng dẫn và giúp đỡ. Vua Sa-lô-môn cầu nguyện: Lạy Đức Chúa Trời, xin giúp vua xét xử nhân dân, và hoàng tử đi theo đường công chính. Cho vua xét dân cách công bằng, liêm chính đối với người cùng khổ. (Thi Thiên 72:1, 2)
Vua theo sự chân thật mà xét đoán kẻ nghèo khổ là người tin lời Kinh Thánh. Đức công minh củng cố ngai vàng (Châm Ngôn 16:12b) Chỉ có lòng bác ái, chân thành, độ lượng mới bảo đảm được ngôi nước quân vương. (Châm Ngôn 20:28) Sau khi giải nghĩa chiêm bao cho vua Nê-bu-cát-nết-sa, tiên tri Đa-ni-ên khuyên vua: “Xin vua xét xử cho công bằng, thi hành sự công chính và tỏ lòng thương xót người nghèo khổ để đoái công chuộc tội, may ra thời vận của vua còn có thể kéo dài thêm một thời gian nữa.” (Đa-ni-ên 4:27)
Xuân Thu, Lời Chúa & Cuộc Sống. Sách Châm Ngôn 1, 2, 3, 4.

Comments are closed.