Comments are off for this post

Happy Thanksgiving!

Hãy cảm tạ Đức Giê-hô-va, vì Ngài là thiện; Sự nhân từ Ngài còn đến đời đời. Thi-thiên 118:1

Comments are closed.