Comments are off for this post

Ngày 14 tháng 11. BAO GIỜ TRỞ NÊN MỘT “A-GU-RƠ”?

30 1 Lời của Agur, con trai Gia-kê, nói với Y-thiên và U-can. (Bản Hiện Đại)
Sách Châm Ngôn, một phần do chính vua Sa-lô-môn viết. Châm Ngôn của Sa-lô-môn, con Đa-vít, vua I-sơ-ra-ên. (Châm Ngôn 1:1), một phần do triều thần của vua Ê-xê-chia sưu tầm và sao chép. Sau đây là những châm ngôn của Sa-lô-môn do triều thần của Ê-xê-chia sưu tầm và sao chép (Châm Ngôn 25:1), cũng có sự đóng góp của A-gu-rơ, con trai Gia-kê.
Dù biết vua Sa-lô-môn là ai, dù không biết danh tánh của triều thần thời vua Ê-xê-chia, dù chỉ biết tên riêng A-gu-rơ, nhưng chúng ta biết chắc rằng họ là những người được Đức Chúa Trời sử dụng để góp phần vào thư viện Kinh Thánh là Lời của Đức Chúa Trời gởi đến cho loài người.
Là một trong số những người được Chúa dùng để viết ra những lời Ngài cảm thúc, lòng ta tuôn tràn lời hoa mỹ, đặt bài thơ ca tụng Nhà Vua. Lưỡi ta như ngòi bút văn hào (Thi Thiên 45:1), hoặc Con hãy lấy bảng đá ghi lại lời ta… (Ê-sai 30:8), nên những lời của A-gu-rơ cũng đến từ Đức Chúa Trời. Vì không có lời tiên tri nào trong Kinh Thánh do các tiên tri tự nghĩ ra, nhưng chính Chúa Thánh Linh đã cảm ứng họ nói ra lời của Đức Chúa Trời. (II Phi-e-rơ 1:21)
Nội dung Châm Ngôn chương 30 là những lời ông A-gu-rơ, thuộc thế hệ trước chia sẻ cho Y-thi-ên và U-canh, thuộc thế hệ sau. Giống như cha nói với con: “Con ơi, hãy nghe lời cha khuyên dạy. (Châm Ngôn 1:8) Ta vốn là con của cha ta, đứa con một yêu quý của mẹ ta. Cha ta cũng đã dạy. Lòng con ghi tạc lời ta, gìn giữ mệnh lệnh ta và sống…” (Châm Ngôn 4:1-4)
Hai hình thức Chúa muốn ông A-gu-rơ truyền đạt Châm Ngôn là: (1)Nói. Môi người công chính nuôi dưỡng nhiều người. (Châm Ngôn 10:21) và (2)Viết. Đây là điều ta dạy con hôm nay. Trước đây ta đã viết đến lần thứ ba, trình bày lời khuyên dạy và tri thức. Để con tiếp nhận lời chân thật… (Châm Ngôn 22:21)
Dù nay có thể bạn thuộc thế hệ Y-thi-ên và U-canh, nhưng đến thời điểm, bạn cũng là thế hệ A-gu-rơ. Bạn cần kính sợ Chúa, có lời của Ngài để chỉ dẫn cho thế hệ kế tiếp. Được Chúa hướng dẫn, ông Phi-líp đã chỉ dẫn cho thái giám Ê-thi-ô-bi hiểu lời tiên tri. (Công Vụ 8:26-40) Thật là phước khi Y-thi-ên và U-canh có một người như ông A-gu-rơ. Vấn đề là hai bạn đó có khiêm nhường lắng nghe và vâng theo lời khuyên dạy hay là họ chẳng thèm theo đường lối người khôn. (Châm Ngôn 18:1b) Họ có như những người ở thành Bê-rê, vui lòng nghe Đạo Chúa, hằng ngày nghiên cứu Thánh Kinh hay không. (Công Vụ 17:11)
Xuân Thu, Lời Chúa & Cuộc Sống. Sách Châm Ngôn 1, 2, 3, 4.

Comments are closed.