Comments are off for this post

Ngày 18 tháng 11. MUÔN PHẦN HOÀN HẢO

Mọi lời của Đức Chúa Trời đều nghiệm đúng, là chân lý;
Ngài bảo vệ người đến nhờ Ngài độ trì.(Bản Hiện Đại)

Châm Ngôn 30:4 giúp con người nhận biết Đức Chúa Trời qua cõi thiên nhiên còn Châm Ngôn 30:5 giúp con người nhận biết Đức Chúa Trời qua lời của Ngài.

Đức Chúa Trời cảm động ông A-gu-rơ viết: Các lời của Đức Chúa Trời đều đã thét luyện; Ngài là thuẫn đỡ cho người nương cậy nơi Ngài. Ngài cũng từng cảm động vua Đa-vít viết: Lời Đức Gia-vê đã được luyện cho sạch; Ngài là cái khiên cho những kẻ nào nương náu mình nơi Ngài. (Thi Thiên 18:30)

Các lời của Đức Chúa Trời đều đã thét luyện là phần việc của Đức Chúa Trời đối với Lời của Ngài. Đức Chúa Trời là Đấng hoàn hảo cho nên lời của Ngài cũng thật hoàn hảo. Đức Chúa Trời thật muôn phần hoàn hảo, cho nên lời Ngài là chân lý tinh thuần. (II Sa-mu-ên 22:31)

Các lời đều đã thét luyện là quá trình hình thành lời Chúa. Sứ đồ Phao-lô cho biết cả Kinh Thánh đều được Đức Chúa Trời cảm ứng (II Ti-mô-thê 3:16), từng chữ từng từ đã được chọn lọc và soi dẫn cho người rao truyền, cho người viết ra, để trở thành lời của chân lý tinh thuần.

Các lời của Đức Chúa Trời đều đã thét luyện có nghĩa là lời đã tinh sạch, thánh khiết, là chân lý tinh thuần, như bạc luyện bảy lần trong lửa. (Thi Thiên 12:6) Đây là lý do người tin Chúa quý trọng lời Ngài. Lời Chúa rất là tinh sạch, nên kẻ tôi tớ Chúa yêu mến lời ấy. (Thi Thiên 119:140)

Lời Chúa đều đã thét luyện cũng có nghĩa Kinh Thánh trải qua một thời gian dài để hình thành và tồn tại. Ma quỷ tìm cách thiêu huỷ lời Đức Chúa Trời nhưng thất bại hoàn toàn.

Câu Châm Ngôn cũng cho chúng ta biết quyền năng của Đức Chúa Trời: Ngài là cái thuẫn đỡ cho người nương cậy nơi Ngài. Câu Châm Ngôn này cũng là lời đã thét luyện.Người tin lời Chúa cũng là người tin Ngài. Người tin Chúa, tin lời Chúa cũng là người sống theo lời Chúa, vì vậy, Ngài là thuẫn cho người làm điều ngay thật. (Châm Ngôn 2:7)Nói cách khác, Đức Chúa Trời sẽ bảo vệ người nào tin Ngài, tin lời Ngài và sống theo lời Ngài. Vua Đa-vít thưa với Chúa: Hỡi Đức Gia-vê, Ngài là cái khiên chở che tôi. Ngài là sự vinh hiển tôi, và là Đấng làm cho tôi ngước đầu lên. (Thi Thiên 3:3)

Xuân Thu, Lời Chúa & Cuộc Sống. Sách Châm Ngôn 1, 2, 3, 4.

Comments are closed.