Comments are off for this post

Ngày 19 tháng 11. CHỚ THÊM CŨNG ĐỪNG BỚT

Chớ thêm chi vào các lời Ngài.
E Ngài quở trách ngươi, và ngươi bị cầm nói dối chăng.
Đừng thêm gì vào lời của Ngài, kẻo Ngài bắt tội,
Vì người thêm thắt là người nói dối. (Bản Hiện Đại)

Bạc được luyện bảy lần thì đừng thêm bất cứ thứ gì vào. Lời Đức Chúa Trời được chính Ngài thét luyện thì cũng chớ thêm chi vào các lời Ngài. Khi công bố điều răn luật lệ của Chúa, ông Mô-se khuyên: Các ngươi chớ thêm chi và đừng bớt chi về điều ta truyền cho, để giữ theo các điều răn của Gia-vê Đức Chúa Trời các ngươi mà ta đã truyền. (Phục Truyền 4:2; 12:32)

Người không thêm gì vào lời của Chúa là người kính sợ Chúa: (1) tuyệt đối tin lời Chúa, (2) quý trọng lời Chúa – (Thi Thiên 119:140), (3) tôn trọng lời Chúa – Lời Chúa được tôn trọng vô cùng. (Thi Thiên 138:2) và (4) làm theo lời Chúa – Có nhiều điều huyền diệu Chúa không cho chúng ta biết. Nhưng Ngài tiết lộ những luật lệ này để chúng ta và con cháu chúng ta tuân giữ đời đời. (Phục Truyền 29:29)

Khi công bố lời Chúa, người trung thành và ngay thẳng không thêm gì vào lời của Chúa. Còn người thêm bớt lời Chúa bịa ra giáo lý giả, không trung thành với lời Chúa. Vì họ là người kiêu ngạo, dại dột, ham chất vấn và khẩu chiến, gieo mầm ganh tỵ, tranh chấp, xúc phạm, nghi ngờ xấu, gây cãi vã không dứt… (I Ti-mô-thê 6:2-5)

Từ ban đầu, ma quỷ giả dạng con rắn đã thay đổi lời của Chúa để cám dỗ bà Ê-va: Có phải Đức Chúa Trời cấm chị không được ăn mọi thứ cây trong vườn không? (Sáng Thế Ký 3:1) Chính vì thế mà Chúa Giê-xu phán: Quỷ vương nói dối theo bản tính tự nhiên, vì nó là Kẻ nói dối và cha của mọi người nói dối. (Giăng 8:44) Thời Hội thánh đầu tiên đã có những người rao giảng thêm bớt lời Chúa. Họ là người ‘thương mại hoá’ lời Chúa để trục lợi (II Cô-rinh-tô 2:17). Sứ đồ xem họ là bọn giả nhân giả nghĩa chuyên nói dối đến nỗi lương tâm trở nên chai đá (I Ti-mô-thê 4:2). Chúng ta đang sống trong thời kỳ có nhiều tà giáo, nhiều giáo sư mạo nhận và nhiều tiên tri giả. Chẳng hạn như tà giáo Mormon tin Kinh Thánh là Lời của Đức Chúa Trời miễn là phải dịch đúng, nhưng họ cũng tin rằng Sách Mormon là Lời của Đức Chúa Trời. Tà giáo Hội thánh của Đức Chúa Trời, Hiệp hội Tin Lành Thế giới cũng dùng Kinh Thánh nhưng dạy rằng phải tin Đức Chúa Trời Mẹ…

Sứ đồ Giăng cho biết số phận của những người thêm bớt lời của Chúa: Tôi xin quả quyết với mọi người đọc lời tiên tri trong sách này: Nếu ai thêm vào điều gì, Đức Chúa Trời sẽ thêm cho họ những tai hoạ đã ghi trong sách. Còn ai bớt lời nào Đức Chúa Trời sẽ không cho họ ăn trái cây sự sống và vào thành Thánh như đã chép. (Khải Thị 22:18-19)

Xuân Thu, Lời Chúa & Cuộc Sống. Sách Châm Ngôn 1, 2, 3, 4.

Comments are closed.