Comments are off for this post

Ngày 24 tháng 11. LOẠI NGƯỜI ĐÁNG GHÉT THỨ NHẤT

30 11 Có người rủa cha, mắng mẹ (Bản Hiện Đại)
Ông A-gu-rơ bàn về bốn loại người, bốn thứ chẳng biết chán, bốn điều phi thường, bốn điều làm làm đất rung chuyển, bốn loài vật nhỏ bé nhưng khôn ngoan, bốn loài vật có dáng đi oai vệ. (Châm Ngôn 30:11-31)
Câu Châm Ngôn này bàn về người thứ nhất trong bốn loại người đáng ghét. Đó là người rủa cha, mắng mẹ. Điều răn của Chúa dạy tuyển dân của Ngài rằng: Phải hiếu kính cha mẹ, như vậy ngươi mới được sống lâu trên đất Chúa Hằng Hữu, Đức Chúa Trời ban cho. (Xuất Ai-cập Ký 20:12) Nhưng họ lại trở thành dòng dõi rủa sả cha mình, không chúc phước cho mẹ mình.
Rủa sả cha, không chúc phước cho mẹ là không vâng giữ điều răn của Chúa, xem thường lời Chúa hứa và bất hiếu đối với cha mẹ.
Rủa sả cha, không chúc phước cho mẹ là hình ảnh người con xấu xa, độc ác, nổi loạn chống nghịch cha mẹ. Nghịch lại cha mẹ tức là không tôn trọng cha mẹ. Thậm chí rủa sả bằng lời nói với cha mẹ chứ không còn là nguồn phước nữa.
Rủa sả cha, không chúc phước cho mẹ là hình ảnh gia đình mất niềm vui và hạnh phúc vì con cái không chu toàn bổn phận làm con.
Rủa sả cha, không chúc phước cho mẹ là hình ảnh của con người hiện tại lẫn tương lai. Sứ đồ Phao-lô báo trước: Trong thời kỳ cuối cùng sẽ có những giai đoạn khó khăn. Vì người ta đều… phỉ báng, nghịch cha mẹ, phụ bạc, vô đạo, không tìn nghĩa… (II Ti-mô-thê 3:1-2)
Kinh Thánh cho biết người ngọn đèn của kẻ chửi cha mắng mẹ, phụt tắt đi giữa đêm tối âm u. (Châm Ngôn 20:20) Người rủa sả cha, không chúc phước cho mẹ là tự kết án mình: Ai rủa cha hay mẹ mình phải bị xử tử. Người rủa cha mẹ mình chịu trách nhiệm về mạng sống mình. (Xuất Ai-cập Ký 21:17; Lê-vi Ký 20:9) Luật pháp ông Mô-se xưa kia còn ấn định cách xử tử những đứa con bất hiếu. (Phục Truyền 21:18-21)
Sự thù địch của giới trẻ đối với cha mẹ là một trong những đặc điểm của xã hội suy đồi và tội lỗi. Là người thuộc dòng dõi I-sơ-ra-ên thuộc linh, bạn có đối xử với cha mẹ như ông A-gu-rơ mô tả không? Dòng dõi I-sơ-ra-ên, hãy lưu ý lời Chúa phán dạy. Nhà I-sơ-ra-ên coi ta là sa mạc hay đồng hoang hay sao? Thế tại sao dân ta nói: ‘Chúng tôi cứ đi con đường riêng, không theo đường Chúa nữa’, (Giê-rê-mi 2:31)
Xuân Thu, Lời Chúa & Cuộc Sống. Sách Châm Ngôn 1, 2, 3, 4

Comments are closed.