Comments are off for this post

Ngày 5 tháng 11. HIỂU RỒI THÌ LÀM ĐI!

29 19 Lời nói suông không đủ điều khiển người giúp việc,
Vì dù hiểu biết, chưa chắc họ đã lưu tâm. (Bản Hiện Đại)
Kẻ làm tôi (người giúp việc). Câu Châm Ngôn này không bàn về những người dưới quyền của viên sĩ quan: “Khi tôi ra lệnh cho người này: ‘Hãy đi’, thì người ấy đi, và gọi người kia: ‘Hãy đến’, thì người ấy đến. Khi tôi bảo người đầy tớ: ‘Hãy làm việc này’, thì nó làm ngay.” (Ma-thi-ơ 8:9)
Kẻ làm tôi (người giúp việc) câu Châm Ngôn này không bàn về những tôi tớ mà sứ đồ Phao-lô đề cập với đặc điểm tôn trọng chủ, vâng phục chủ và trung thành với chủ: Tôi tớ phải hết lòng tôn kính chủ. (I Ti-mô-thê 6:1) Cũng hãy khuyên kẻ tôi tớ vâng phục chủ trong mọi việc, cố gắng làm vui lòng chủ, đừng cãi trả hoặc ăn cắp, nhưng phải tỏ lòng trung thành trọn vẹn. (Tít 2:9)
Kẻ làm tôi (người giúp việc) câu Châm Ngôn này mô tả người tôi tớ gian ác. Đặc điểm của loại đầy tớ này là
(1)Hiểu biết. Trong Ẩn dụ Người đầy tớ tốt và Người đầy tớ xấu, cả hai đều biết ý chủ, biết trách nhiệm của họ. (Ma-thi-ơ 24:45-51) Ba người đầy tớ trong Ẩn dụ Các nén bạc chắc chắn biết chủ muốn họ làm gì với bạc mà chủ giao cho. (Ma-thi-ơ 25:14-30)
(2)Không vâng lời. Đây là điều dễ nhìn thấy ở những đầy tớ biếng nhác, vô trách nhiệm, chỉ quan tâm đến tư lợi. Ông Gióp là người trọn lành và ngay thẳng, kính sợ Đức Chúa Trời và xa lánh tội ác. Ông có nhiều tôi tớ. Nhưng khi ông gặp hoạn nạn thử thách, ông than thở rằng: Tôi gọi không người dạ, tôi bảo chẳng ai vâng, đành mở miệng nài khẩn. (Gióp 19:16) Chẳng rõ về sau, khi tai ương, thử thách đã qua, đám tôi tớ có dám đối xử với ông như thế nữa không. Ông Mô-se và ông A-rôn đi gặp Pha-ra-ôn và nói: “Chúa Hằng Hữu, Đức Chúa Trời của người Hê-bơ-rơ hỏi: Bao giờ ngươi mới chịu khuất phục ta?” (Xuất Ai-cập Ký 10:2)
(3)Phải sửa trị. Người ta dùng đòn roi cho ngựa, cương cho lừa, đòn roi cho lưng đứa ngu si. (Châm Ngôn 26:3) Còn người đầy tớ hiểu biết nhưng không vâng lời cũng bị sửa trị. Chúa Giê-xu dạy: Đầy tớ nào đã biết ý chủ mà không chuẩn bị sẵn sàng, hoặc không làm theo ý chủ thì sẽ bị đòn nhiều. (Lu-ca 12:47)
Xuân Thu, Lời Chúa & Cuộc Sống. Sách Châm Ngôn 1, 2, 3, 4.

Comments are closed.