Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 31/01: NƯỚC TRONG ĐẤT KHÔ HẠN

Categories Devotions

Kinh Thánh: “Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: Phàm ai uống nước này vẫn còn khát mãi; nhưng uống nước Ta sẽ cho, thì chẳng hề khát nữa. Nước Ta cho sẽ thành một mạch nước trong người đó, văng ra cho đến sự sống đời đời”
(Giăng 4:13, 14)

Khi người Giu-đa bị lưu đày, nhiều dân tộc thời đó cho rằng thần của người Giu-đa bất năng, vô quyền (Thi Thiên 115:2). Vì thế trong “bối cảnh của một phiên tòa,” Đức Chúa Trời kêu gọi “các thần vô quyền” của các dân tộc thời đó hãy chứng minh thực lực của họ. Đức Chúa Trời thách thức thần tượng giải thích quá khứ, tiên đoán tương lai. Nếu không làm được những điều này, ít ra các thần tượng cũng làm một điều gì đó để chứng thực họ hiện hữu. Nhưng lịch sử cho thấy chính các thần tượng vô quyền, không thể ban phước, rủa sả (câu 23), hoặc nhìn biết tương lai (câu 26). Khác với các thần tượng hư không, Đức Chúa Trời của Ít-ra-ên đã ban phước, đã hành động để giải cứu dân Ngài bằng uy quyền vô song của Ngài.
Trong tình trạng sông ngòi cạn kiệt, ruộng vườn cằn cỗi khiến người dân nghèo không khỏi không nghĩ đến sự khô hạn thuộc linh. Tuy nhiên, ở đây, Đức Chúa Trời hứa với người nghèo là những người vừa trở về xứ sở sau nhiều năm bị lưu đày rằng, Ngài sẽ thỏa đáp nhu cầu của họ. Ngài sẽ khiến nước chảy trên đỉnh núi trọi, nước suối phun trào giữa sa mạc, đất khô hạn sẽ tràn đầy nước (câu 18). Trong cách nói ẩn dụ này, Chúa muốn nói rằng, Ngài sẽ ban phước dư dật cho dân Ngài. Những người tin, những người nương cậy nơi Ngài sẽ được phước và có đời sống sung mãn.
Nhà cầm quyền có thể xây dựng và giúp người dân phục hồi kinh tế, nhưng chỉ có Đức Chúa Trời mới có năng quyền tưới mát những linh hồn khô hạn. Bên cạnh một giếng nước trong vùng đất Sa-ma-ri khô hạn. Chúa Giê-xu lần đầu tiên ban “Nước Hằng Sống” (Giăng 4:13, 14). Chỉ ở trong Ngài chúng ta mới hưởng được đủ mọi thứ phước thiêng liêng ở trên trời (Ê-phê-sô 1:3). Chỉ ở trong Chúa Giê-xu, tất cả những lời hứa ban sự sống qua các tiên tri và qua Lời Kinh Thánh được thành tựu.
Qua bài học hôm nay, bạn nhận thấy Chúa Giê-xu đã làm tươi mới lại linh hồn khô hạn của bạn như thế nào?