Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 05/02: GƯƠM CỦA CHÚA THÁNH LINH

Categories Devotions

Kinh Thánh: “Vì Lời Đức Chúa Trời là Lời sống và linh nghiệm, sắc hơn gươm hai lưỡi, thấu vào đến đỗi chia hồn, linh, cốt, tủy, xem xét tư tưởng và ý định trong lòng.”
(Hê-bơ-rơ 4:12)
Một trong khí giới quan trọng của con dân Chúa trong cuộc chiến thuộc linh mà Sứ đồ Phao-lô nêu trong Ê-phê-sô 6:17 là Gươm Thánh Linh, tức Lời Đức Chúa Trời. Đây là vũ khí vừa tự vệ vừa tấn công mà tác giả thư Hê-bơ-rơ ví như gươm hai lưỡi sắc bén. Theo câu 12, Lời Đức Chúa Trời có các đặc điểm sau:
Thứ nhất, Lời sống và linh nghiệm: Sứ đồ Phao-lô nói trong 2 Cô-rinh-tô 3:6b: “Vì chữ làm cho chết, song Thánh Linh làm cho sống.” Kinh Thánh không phải là văn tự, hay là một quyển sách đầy chữ nghĩa như muôn vàn quyển sách khác, nhưng đây là Lời Đức Chúa ban cho nhân loại để tội nhân tìm được sự sống đời đời cho linh hồn. Đức Chúa Trời là Đấng Hằng Sống nên Lời Chúa luôn sống động và đầy năng lực. Cơ Đốc nhân sống và làm theo Lời Chúa luôn thấy được sự linh nghiệm trong đời sống mình.
Thứ hai, Lời sắc bén như gươm hai lưỡi, mổ xẻ hồn linh, xương tủy, phân tích tư tưởng, và ước vọng trong lòng: Gươm Thánh Linh dùng để chiến đấu trong chiến trận thuộc linh, nhưng đây là không phải là vũ khí để tiêu diệt kẻ thù là ma quỷ, vì đó không phải là trách nhiệm của chúng ta. Chúa sẽ xiềng và giam giữ ma quỷ nơi hồ lửa cháy không hề tàn trong ngày cuối cùng (Khải Huyền 20). Chiến sĩ của Chúa được giao Gươm Thánh Linh để tự vệ và làm cho ma quỷ phải lánh xa. Ngoài ra, Gươm Thánh Linh còn một công dụng rất đặc biệt là dùng để xuyên thấu trong nơi thâm sâu của lòng mình, có tác động cân nhắc, xem xét những tư tưởng, và ý định trong lòng hầu cho Lời Chúa bảo vệ và ngăn chặn những tà tâm, ác ý, những việc làm của xác thịt (Ga-la-ti 5:19-21a), và cáo trách những tội lỗi kín giấu… Khi tấm lòng được bảo vệ và thanh lọc bởi Lời Chúa thì chúng ta có thể sống cho Chúa trọn vẹn và đẹp lòng Ngài hơn.
Sự đắc thắng của chiến sĩ thập tự trong trận chiến thuộc linh không phải là tiêu diệt kẻ thù nhưng là bảo vệ tấm lòng khỏi những sự cám dỗ và tấn công của kẻ thù để có thể sống đắc thắng cho Chúa. Mỗi con dân Chúa hiện nay đang có Gươm Thánh Linh là Kinh Thánh trong tay. Xin Chúa cho chúng ta không đến với Kinh Thánh như đến với một quyển sách bình thường nhưng cần phải sống với Thánh Kinh từng ngày, từng giờ, để Lời sống và linh nghiệm đó bảo vệ chúng ta khỏi bị ma quỷ như sư tử rống đang rình mò tìm nuốt chúng ta. Hãy để Lời sắc bén như gươm hai lưỡi đó thanh lọc tấm lòng chúng ta một cách triệt để. Tuy nhiên, sự hiệu nghiệm của Gươm Thánh Linh chỉ đến với những ai có tấm lòng biết vâng phục và làm theo Lời Chúa. Một cuộc đời dầm thấm trong Lời Chúa và làm theo Lời Ngài sẽ là một cuộc đời đắc thắng nhờ Gươm Thánh Linh.
Bạn đang sử dụng Gươm Thánh Linh để chiến đấu trong trận chiến thuộc linh như thế nào? Kết quả ra sao?