Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 08/02:LỜI HỨA NGUYỆN CỦA NGƯỜI THÁNH

Categories Devotions

Kinh Thánh: “Tôi sẽ trả xong cho Đức Giê-hô-va các sự tôi hứa nguyện, Tại trước mặt cả dân sự Ngài”
(Thi thiên 116:14)

Chúng ta dễ dàng nhìn thấy tác giả tiếp tục cầu khẩn Danh Đức Giê-hô-va và hứa nguyện sẽ dâng lên Chúa của lễ thù ân (câu 17), là của lễ tạ ơn được dâng một cách tự nguyện bởi lòng biết ơn về sự ban ơn và cứu chuộc của Thiên Chúa. Trong Kinh Thánh Cựu Ước, nhiều lần Đức Chúa Trời dạy con dân Ngài dâng của lễ thù ân và Chúa cũng hứa sẽ ban phước cho người biết ơn Chúa, dâng của lễ (Xuất Ê-díp-tô Ký 20:24, Lê-vi Ký 6:12; 7:11, v.v…).
Tác giả cũng công bố rằng: “Sự chết của các người thánh là quý báu trước mặt Đức Giê-hô-va” (câu 15). Người thánh trong câu này có nghĩa là người trung tín thờ phượng và giữ điều răn của Đức Chúa Trời cho đến khi kết thúc hành trình trên đất. Nhiều người theo Chúa nửa vời giống như ông Giu-đa Ích-ca-ri-ốt. Ông đã trông cậy và phục vụ Chúa với động cơ sai lạc, không thật sự tin nhận Chúa và phó thác cuộc đời cho Ngài, ông không bền lòng giữ đạo, chối bỏ đức tin, và cuối cùng không được ở với Chúa trong cõi vĩnh hằng. Đây cũng là điều tác giả muốn nói đến, ông quyết định chọn nhận ơn cứu rỗi của Chúa, ở trong tình thương và sự che chở của Ngài, và trung tín bước đi trong đức tin cho đến cuối cùng.
Tác giả tuyên xưng ông là “đầy tớ” của Chúa. Người đầy tớ không có quyền trên chính bản thân mình. Mạng sống và mọi nhu cầu trong cuộc sống của họ đều lệ thuộc vào chủ. Họ sống để làm theo điều chủ muốn, và luôn nghĩ cách để làm lợi cho chủ. Tác giả muốn nói rằng, Chúa là Đấng làm chủ đời sống của ông. Ông sẽ lệ thuộc vào Chúa và thuận phục Ngài như đầy tớ thuận phục chủ.
Trong câu 18-19, tác giả tuyên bố ông sẽ trả xong những điều ông hứa nguyện cho Chúa tại trước mặt dân Ngài, trong hành lang nhà Chúa, ở giữa Giê-ru-sa-lem. Điều này có nghĩa là ông công khai đức tin theo Chúa trung tín trọn đời, đáp ứng tiếng gọi sai phái của Chúa, biết ơn Chúa, dâng lên Ngài của lễ tạ ơn, và sống làm gương hầu dẫn dắt cả dân Chúa vào sự thờ phượng và phục vụ Chúa, đẹp ý Ngài.
Đối với người thánh của Chúa, chết thế nào không quan trọng, sống thế nào mới là điều đáng quan tâm. Nhận ơn cứu chuộc, che chở, bảo vệ, chăm sóc… của Chúa quá lớn, chúng ta có thể hiện lòng biết ơn bằng những của lễ sống và thánh dâng lên Ngài, và hết lòng trả xong mọi điều hứa nguyện với Chúa không. Trong ánh sáng của Lời Chúa hôm nay, bạn quyết định dâng điều gì lên cho Chúa để bày tỏ lòng biết ơn của mình với Ngài?