Kinh Thánh: “Hãy lấy lòng tin và yêu trong Đức Chúa Giê-xu Christ mà giữ lấy mẫu mực của các sự dạy dỗ có ích, là sự con đã nhận lãnh nơi ta” (2 Ti-mô-thê 1:13) Có lẽ Sứ đồ Phao-lô đã thấm thía với kinh nghiệm bản thân trước khi tin Chúa, ông sốt sắng giữ những điều ông được dạy dỗ nhưng cũng chính sự nhiệt thành đó đã gây bao tổn hại cho Hội Thánh Chúa thời bấy giờ, ông sốt sắng…Continue Reading “Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 23/01: GIỮ VỮNG LÒNG TRUNG THÀNH”

Kinh Thánh: “Vậy, con chớ thẹn vì phải làm chứng cho Chúa chúng ta, cũng đừng lấy sự ta vì Ngài ở tù làm xấu hổ; nhưng hãy cậy quyền phép Đức Chúa Trời mà chịu khổ với Tin Lành” (2 Ti-mô-thê 1:8) Sứ đồ Phao-lô khuyên Mục sư Ti-mô-thê chớ hổ thẹn khi làm chứng cho Chúa, và cũng đừng hổ thẹn về việc thầy mình là ông Phao-lô phải bị tù, nhưng nhờ quyền năng Chúa, hãy sẵn lòng chịu khổ vì Phúc…Continue Reading “Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 22/01: KHÔNG HỔ THẸN”

Kinh Thánh: “Vậy nên ta khuyên con hãy nhen lại ơn của Đức Chúa Trời ban cho, mà con đã nhận lãnh bởi sự đặt tay của ta. Vì Đức Chúa Trời chẳng ban cho chúng ta tâm thần nhút nhát, bèn là tâm thần mạnh mẽ, có tình thương yêu và dè giữ” (2 Ti-mô-thê 1:6,7) Chúng ta biết Sứ đồ Phao-lô không có gia đình và con cái, trong bước đường phục vụ Chúa, ông đã nhận người trai trẻ Ti-mô-thê làm con…Continue Reading “Tĩnh Nguyện Hằng Ngày: TẤM LÒNG CỦA NGƯỜI CHA 21-01”

Kinh Thánh: “Hễ làm việc gì, hãy hết lòng mà làm, như làm cho Chúa, chớ không phải làm cho người ta” (Cô-lô-se 3:23) Ông Na-a-man là quan tổng binh của quân đội Sy-ri, quyền hành của ông đứng vào hàng thứ hai chỉ sau vua Sy-ri, ông vốn là một dũng sĩ nhưng lại bị bệnh phong hủi. Câu chuyện này có nhiều bài học, nhưng hôm nay chúng ta chỉ học về gương của những đầy tớ ông Na-a-man, là những người Chúa…Continue Reading “Tĩnh Nguyện Hằng Ngày: ĐỜI SỐNG ĐÁNG TIN CẬY 20-01”

Kinh Thánh: “Kẻ tôi tớ người thưa rằng: Chi! Tôi phải phát đồ này cho một trăm người sao? Nhưng Ê-li-sê đáp: Hãy phát cho họ các bánh đó, hầu cho họ ăn đi; vì Đức Giê-hô-va có phán như vầy: Người ta sẽ ăn và còn dư lại” (2 Các Vua 4:43) Sau khi Tiên tri Ê-li-sê cứu sống con trai của người phụ nữ Su-nem thì ông trở về Ghinh-ganh, trên đường về ông đã ghé thăm các môn đệ của các tiên…Continue Reading “Tĩnh Nguyện Hằng Ngay: SỐNG SẺ CHIA 19-01”

Kinh Thánh: “Đức Giê-hô-va bảo vệ người thật thà, khi tôi bị khốn khổ, Ngài giải cứu tôi” (Thi thiên 116:6) Thi Thiên 116 là phần cuối của bài ca được dân sự hát ở cuối lễ Vượt qua (Ma-thi-ơ 26:30). Những ý tưởng này cũng được lặp đi lặp lại rất nhiều trong các Thi Thiên của Vua Đa-vít. Tác giả đã hết lòng ca ngợi tình yêu của Chúa đối với ông qua những trải nghiệm sống động thực tế. Chúa là Đấng…Continue Reading “Tĩnh Nguyện Hằng Ngày: ĐẤNG GIẢI CỨU 18-01”

Kinh Thánh: “Ê-li-sê vào trong phòng, đóng cửa lại, có đứa trẻ và mình ở trong, rồi cầu nguyện cùng Đức Giê-hô-va. Đoạn, người leo lên giường, nằm trên đứa trẻ; đặt miệng mình trên miệng nó, mắt mình trên mắt nó, và tay mình trên tay nó. Người nằm ấp trên mình nó, xác đứa trẻ bèn ấm lại” (2 Các Vua 4:33-34) Trong bước đường phục vụ Chúa, Tiên tri Ê-li-sê thường đi ngang qua đất Su-nem, ở đó có một người phụ…Continue Reading “Tĩnh Nguyện Hằng Ngày: SỰ CHỮA LÀNH THIÊN THƯỢNG 17-01”

Kinh Thánh: “Bấy giờ, nàng đem việc ấy thuật cho người của Đức Chúa Trời, thì người nói rằng: Hãy đem bán dầu mà trả nợ của ngươi; đoạn, ngươi và các con trai ngươi sẽ lấy dầu còn lại mà nuôi mình” (2 Các Vua 4:7) Thông thường, tiên tri của Đức Chúa Trời sống giữa dân chúng, được dân chúng tin cậy, và nếu có việc gì khó giải quyết thì con dân của Chúa đến hỏi để tìm sự hướng dẫn. Có…Continue Reading “Tĩnh Nguyện Hằng Ngày: BÁN DẦU TRẢ NỢ 16-01”

Kinh Thánh: “Ê-li-sê bèn nói: Đức Giê-hô-va vạn quân hằng sống, tôi đứng trước mặt Ngài, mà thề rằng, nếu tôi không kính nể Giô-sa-phát, vua Giu-đa, thì tôi chẳng xem vua ra sao, và cũng không thấy đến nữa” (2 Các Vua 3:14) Vua Giô-ram lên kế vị sau khi Vua A-háp qua đời, đây là cơ hội tốt để Mô-áp bẻ gãy ách thống trị của Ít-ra-ên lâu nay. Vì hàng năm, Mô-áp phải tiến cống cho Ít-ra-ên 100.000 chiên con và lông…Continue Reading “Tĩnh Nguyện Hằng Ngày: ÂN SỦNG CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI TRÊN NHÀ ĐA-VÍT 15-01”

Kinh Thánh: “Lại có những đàn bà đứng xa xa mà xem. Trong số ấy có Ma-ri Ma-đơ-len, Ma-ri mẹ của Gia-cơ nhỏ và Giô-sê, và Sa-lô-mê, là ba người đã theo hầu việc Ngài khi Ngài ở xứ Ga-li-lê; cũng có nhiều đàn bà khác nữa, là những người đã theo Ngài lên thành Giê-ru-sa-lem” (Mác 15:40-41) Theo truyền thống của người Do Thái, người nữ chỉ có vai trò ở tuyến hậu phương, làm nội trợ trong nhà. Nhưng thực tế, chúng ta…Continue Reading “Tĩnh Nguyện Hằng Ngày: NHỮNG NỮ MÔN ĐỆ CỦA CHÚA GIÊ-XU 14-01”