Kinh Thánh: “Đức Chúa Giê-xu vào đền thờ, bắt đầu đuổi những kẻ buôn bán ở đó ra” (Lu-ca 19:45) Khi đã vào Giê-ru-sa-lem, Chúa Giê-xu tiến đến đền thờ. Nước mắt có thể còn đọng trên mi khi Ngài đuổi những người buôn bán ở đó ra. Lúc này, có lẽ Chúa giận và thất vọng vì đền thờ không còn là “nhà cầu nguyện” (Ê-sai 56:7) mà trở thành “hang trộm cướp” (Giê-rê-mi 7:11). Đền thờ là nơi biệt riêng để rao giảng…Continue Reading “Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 24/02: SỐNG CAN ĐẢM”

Kinh Thánh: “Khi Đức Chúa Giê-xu gần đến thành, thấy thì khóc về thành” (Lu-ca 19:41) Chúa Giê-xu đến thành Giê-ru-sa-lem và Ngài khóc về thành này. Đây là lần thứ hai Chúa khóc trước nhiều người. Lần đầu Chúa khóc trước mộ ông La-xa-rơ (Giăng 11:35), và lần này Chúa khóc về thành Giê-ru-sa-lem. Về khía cạnh tâm linh, Chúa phán thành bị đui mù vì không nhận ra những điều giúp cho nó có sự bình an thật, và không nhận ra rằng,…Continue Reading “Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 23/02:SỰ BÌNH AN THẬT”

Kinh Thánh: “Ai không vác thập tự giá mình mà theo Ta, cũng không được làm môn đệ Ta (Lu-ca 14:27) Trong phân đoạn Kinh Thánh hôm nay, Chúa Giê-xu đang trên đường đến thành Giê-ru-sa-lem vào Chúa Nhật đầu tiên của Lễ Lá. Chúa biết rõ mỗi phút Ngài càng đến gần thập tự giá hơn, nhưng thay vì chạy xa sự khổ nạn, Ngài tiến tới với nó từng bước. Chúa Giê-xu chịu buộc chặt vào thập tự, và cuối hành trình là…Continue Reading “Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 22/02:HƯỚNG VỀ THẬP TỰ”

Kinh Thánh: “Có kỳ nín lặng, có kỳ nói ra“ (Truyền Đạo 3:7b) Nín lặng” hay “nói ra,” mỗi kỳ đều quý giá vào đúng thời điểm của nó. Sứ đồ Phao-lô dạy rằng, có những lúc nín lặng tốt hơn lên tiếng, nếu đó là sự chỉ trích, xuyên tạc, hay cãi vả vô ích (2 Ti-mô-thê 2:14, 23), hoặc truyền bá những điều sai trật chân lý làm cho người khác lầm lạc đức tin. Hai ông Hy-mê-nê và Phi-lết tuyên bố rằng,…Continue Reading “Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 21/02: NÓI VÀ IM LẶNG”

Kinh Thánh: “Vậy nên, ta vì cớ những người được chọn mà chịu hết mọi sự, hầu cho họ cũng được sự cứu trong Đức Chúa Giê-xu Christ, với sự vinh hiển đời đời“ (2 Ti-mô-thê 2:10) Sau khi dạy về sự chịu khổ của người phục vụ Chúa (câu 1-7), Sứ đồ Phao-lô tiếp tục nhắc Mục sư Ti-mô-thê những điều cần phải nhớ. Trước hết, ông nói hãy nhớ Chúa Giê-xu, Đấng chúng ta tôn thờ là Đấng Cơ Đốc, tức Đấng Mết-si-a,…Continue Reading “Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 20/02: HÃY NHỚ”

Kinh Thánh: “Tôi sẽ ở trong nhà Đức Giê-hô-va cho đến lâu dài” (Thi thiên 23:6b) Nhà Chúa không dành cho riêng ai, nhưng là của tất cả những ai đã tin nhận Chúa Giê-xu làm Chúa Cứu Thế của mình. Lời hứa đầu năm con “sẽ ở trong nhà Chúa” cũng có nghĩa là con quyết định sống với cộng đồng, sống với anh chị em cùng niềm tin, con sẽ đồng hành với những người ở trong nhà Chúa trên con đường về…Continue Reading “Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 19/02: HỨA NGUYỆN ĐẦU NĂM”

Kinh Thánh: “Tôi sẽ ở trong nhà Đức Giê-hô-va cho đến lâu dài” (Thi thiên 23:6b) Cuộc đời Vua Đa-vít có lắm thăng trầm mặc dù ông là người được Chúa chọn và được xức dầu làm vua, cũng như ban cho ông lời hứa lớn về dòng dõi của ông. Tuy nhiên, dù hoàn cảnh ra sao, ngay cả khi phạm tội, ông đã ăn năn thống hối và một lòng sắc son theo Chúa. Khi viết Thi Thiên 23, ông không chỉ hứa…Continue Reading “Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 18/02: HỨA NGUYỆN ĐẦU NĂM”

Kinh Thánh: “Tôi sẽ ở trong nhà Đức Giê-hô-va cho đến lâu dài” (Thi thiên 23:6b) “Tôi sẽ ở trong nhà Đức Giê-hô-va cho đến lâu dài” là lời hứa của Vua Đa-vít với Chúa, đồng thời cũng nói lên lòng ước ao của tác giả sau những thăng trầm của cuộc sống, nhận thấy “phước hạnh và sự thương xót” của Chúa “sẽ theo tôi” không dứt. Học theo gương Vua Đa-vít, hôm nay, Mùng Hai Tết, mỗi chúng ta cùng dâng lên Chúa…Continue Reading “Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 17/02: HỨA NGUYỆN ĐẦU NĂM”

Kinh Thánh: “Hỡi các nước, hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va; hỡi các dân, khá ca tụng Ngài!“ (Thi thiên 117) Thi Thiên 117 là phân đoạn ngắn nhất, nằm ngay giữa quyển Kinh Thánh. Với sứ điệp là lời khích lệ và cổ vũ muôn dân tôn ngợi Đức Giê-hô-va. Trước giả đang ở trong trạng thái hân hoan vô cùng trong sự thờ phượng, chiêm ngưỡng một Đức Chúa Trời giàu lòng nhân từ và đức thành tín của Ngài còn đến đời đời….Continue Reading “Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 15/02:MUÔN DÂN CHÚC TỤNG CHÚA”