Hoi Thanh Tin Lanh Viet Nam Kent
The Vietnamese Bible Fellowship of C&MA

Contact:

Quản Nhiệm: Mục Sư Phan Trọng Bảo
Điện Thoại: 253-981-4672

Mục Vụ Anh Ngữ: Mục Sư phụ tá Vưu Tấn Phong
Điện thoại: 253-632-1992

Visit us at 24511 104th Ave SE, Kent, WA 98030

Contact Form