Daylight Saving Time ends on Sunday 11/5/17. Turn back the…

Categories Uncategorized

Daylight Saving Time ends on Sunday 11/5/17. Turn back the clock.
Anh chị em nhớ vặn đồng hồ lại một giờ trước khi đi ngủ hôm nay nhé! Hai giờ thành một giờ.