TNHN | 01.09| CHÚA ĐÃ CHỌN BẠN Kinh Thánh: “Không…

Categories Uncategorized

TNHN | 01.09| CHÚA ĐÃ CHỌN BẠN
Kinh Thánh: “Không phải các con đã chọn Ta, nhưng Ta đã chọn và bổ nhiệm các con, để các con đi, được kết quả, và quả của các con cứ còn mãi; để bất cứ điều gì các con nhân danh Ta cầu xin Cha thì Ngài ban cho các con.” (Giăng 15:16)

Có một trận chiến khốc liệt đã được diễn ra từ buổi ban đầu của thế giới. Ca-in muốn chọn Đức Chúa Trời theo ý riêng mình. Ông muốn Đức Chúa Trời xem trọng công việc và của lễ của mình hơn là của lễ của người em trai. Thế gian đã theo gương Ca-in từ ngày đó cho đến tận bây giờ. Và thế gian luôn muốn biến câu Kinh Thánh của Giăng trở thành: “Tôi không muốn được Chúa chọn nhưng muốn chọn Ngài trước. ”Nhưng Đức Chúa Trời không thể và sẽ không tha thứ cho điều này. Do đó Ngài tuyên bố ngược lại: “Ngươi không thể và không nên chọn Ta. Nhưng Ta phải chọn ngươi. Mọi sự sẽ không xảy ra như cách ngươi tưởng tượng nhưng theo cách Ta muốn. Ta muốn là Chúa và là Thầy của ngươi. Và Ta không muốn bị ngươi làm chủ.” Đó là lý do tại sao xuyên suốt Kinh Thánh, Đức Chúa Trời định tội và ném bỏ những sự lựa chọn chống lại mạng lệnh của Ngài.
Ngay cả Phao-lô cũng kết án sự ngược ngạo này. Ông nói: “Đừng để bị lừa mà mất phần thưởng bởi những kẻ cố làm bộ khiêm nhường và thờ lạy các thiên sứ. Họ dựa vào các sự hiện thấy đặc biệt, bởi tâm trí xác thịt mà kiêu ngạo vô cớ” (Cô-lô-se 2:18). Cũng như vậy, ông nói: “Thật những điều ấy, bề ngoài có vẻ khôn ngoan vì thờ lạy theo ý mình, cùng với sự hạ mình và khắc khổ thân thể, nhưng chẳng có giá trị gì trong việc chế ngự dục vọng cùa xác thịt” (câu 23) Với những lời này, Phao-lô đang mô tả những người tự lựa chọn sự thờ phượng và biện minh cho mình, họ sẽ nói rằng: “Tôi có ý tốt và tôi đang làm điều này cho Đức Chúa Trời và để tôn vinh Ngài. Điều này sẽ làm Chúa vui lòng và rồi Ngài sẽ thương xót tôi.” Những người này còn xấu xa gấp đôi kẻ thù địch của Chúa. Đức Chúa Trời đã gọi dân Y-sơ-ra-ên ra khỏi sứ Ê-díp-tô rồi ban cho họ Mười Điều Răn, Ngài phán dặn họ điều gì nên và không nên làm để họ sẽ không tự nghĩ ra cách phụng sự Ngài. Cũng một lẽ ấy, Chúa muốn dạy bảo chúng ta cách hầu việc và thờ phượng Ngài thật đúng đắn qua phân đoạn Kinh Thánh hôm nay.
(Theo loạt tài liệu “Chỉ Bởi Đức Tin” – Mục sư Martin Luther)