TNHN | 06.10 | MẶT TRỜI ĐẤNG CHRIST Kinh Thánh:…

Categories Uncategorized

TNHN | 06.10 | MẶT TRỜI ĐẤNG CHRIST
Kinh Thánh: “Đấng Christ đã chuộc chúng ta khỏi sự rủa sả của luật pháp khi Ngài chịu rủa sả thế cho chúng ta — vì có lời chép: “Đáng rủa thay cho kẻ bị treo trên cây gỗ.”(Ga-la-ti 3:13)
Phúc Âm – giáo lý được yêu mến và an ủi nhất trong tất cả – không tập trung vào công việc của chúng ta hoặc việc làm của luật pháp. Thay vào đó, Phúc Âm cho chúng ta thấy lòng thương xót và tình yêu không thể hiểu được, không thể diễn tả được của Đức Chúa Trời đối với chúng ta, là những con người không xứng đáng và bị hư mất này. Chúa nhân từ đã nhìn thấy chúng ta bị áp bức và bị cầm giữ bởi sự rủa sả của luật pháp. Bằng bản thân và qua những nỗ lực riêng, chúng ta sẽ chẳng bao giờ tự giải phóng được mình. Vì thế, Chúa sai Con một của Ngài đến thế gian. Ngài chất tất cả tội lỗi của tất cả mọi người lên Con Ngài và phán: “Con sẽ là Phi-e-rơ, kẻ chối ta; Con sẽ là Phao-lô, kẻ bắt bớ, nói phạm thượng và đánh đập tàn bạo; Con cũng sẽ là Đa-vít, kẻ phạm tội tà dâm; Con sẽ là những tội nhân ăn trái cấm trong vườn Địa Đàng; và Con sẽ là kẻ trộm trên thập tự giá. Tóm lại, con sẽ là một người phạm tội lỗi của hết thảy mọi người. Hãy đảm bảo rằng con sẽ trả giá cho những tội lỗi này và khiến mình làm của lễ chuộc tội cho họ.”
Vào lúc đó, luật pháp nói rằng: “Ta thấy Đấng Christ là một tội nhân, là người gánh tội lỗi của tất cả mọi người trên mình. Ta không thấy tội lỗi của ai khác ngoại trừ Ngài. Vì thế Ngài phải chết trên thập tự giá.” Sau đó, luật pháp tóm lấy Ngài rồi giết chết Ngài.
Kể từ khi điều này diễn ra, cả thế giới đã được tẩy sạch và được chuộc khỏi mọi tội lỗi cũng như được giải phóng khỏi sự chết và hết thảy mọi điều ác. Nếu như tất cả mọi người trên thế giới đều tin Chúa, thì Ngài sẽ chỉ nhìn thấy sự thánh khiết và công bình mà thôi. Đó là vì Đấng Christ đã nhận lấy hết thảy tội lỗi và sự chết rồi. Và thậm chí nếu như có bất kì dấu tích tội lỗi nào còn lại, Đức Chúa Trời cũng sẽ không nhìn thấy chúng vì độ sáng như mặt trời Đấng Christ.
(Theo loạt tài liệu “Chỉ Bởi Đức Tin” – Mục sư Martin Luther)