TNHN | 08.12 SỐNG TRONG SỰ TRÔNG CẬY Kinh Thánh:…

Categories Uncategorized

TNHN | 08.12 SỐNG TRONG SỰ TRÔNG CẬY
Kinh Thánh: “Vậy xin Đức Chúa Trời của sự trông cậy, làm cho anh em đầy dẫy mọi điều vui vẻ và mọi điều bình an trong đức tin, hầu cho anh em nhờ quyền phép Đức Thánh Linh được dư dật sự trông cậy!” (Rô-ma 15:13)

Thưa quý vị và các bạn, lý do duy nhất chúng ta sống trên đất sau khi đã tin nhận Chúa là để giúp đỡ người khác. Nếu không, điều hơn hết là Đức Chúa Trời sẽ làm cho chúng ta tắt thở và cho chúng ta chết càng nhanh càng tốt sau khi chúng ta tin Chúa và được nhận báp-têm. Tuy nhiên, Ngài cho phép chúng ta sống ở đây để chúng ta sẽ dẫn người khác đến với đức tin, cũng giống như Ngài đã làm cho chúng ta. Trong khi đó, bởi vì chúng ta vẫn còn ở trên đất, chúng ta phải sống với sự trông cậy. Mặc dù chúng ta biết rằng chúng ta có những báu vật của Đức Chúa Trời bởi đức tin – vì đức tin cho chúng ta sự tái sinh. Địa vị của chúng ta là con cái của Đức Chúa Trời, và sự thừa kế thì đi kèm với đức tin, tuy nhiên chúng ta chưa thấy được những điều đó. Những điều đó vẫn còn ở trong tương lai, giống như điều gì đó đang được cất giữ mà mắt chúng ta không thể thấy được.
Phi-e-rơ gọi đây là sự trông cậy sống (1 Phi-e-rơ 1:3). Chúng ta có những báu vật của Đức Chúa Trời, nhưng chúng còn giấu kín. Chúng ta chỉ có thể nắm giữ được những báu vật bởi tấm lòng và đức tin. Giăng viết về điều này trong thư của mình: “Thưa anh em yêu dấu, hiện bây giờ chúng ta là con cái Đức Chúa Trời, còn chúng ta sẽ ra thể nào, thì chưa được bày tỏ. Chúng ta biết rằng khi Ngài hiện đến, chúng ta sẽ giống như Ngài, vì chúng ta sẽ thấy Ngài như Ngài vốn có vậy” (1 Giăng 3:2). Vì đời này và đời tương lai là tách biệt và không thể cùng tồn tại với nhau. Chúng ta không thể ăn, uống, ngủ, thức dậy, và đi qua các hoạt động khác của đời này và cũng ở trên thiên đàng cùng một lúc. Chúng ta không thể bước vào sự sống đời đời mà không trải qua sự chết và để đời này qua đi. Vì vậy, trong khi chúng ta đang ở đây, và cho đến ngày mà Đức Chúa Trời muốn chúng ta nhìn thấy những báu vật chúng ta sẽ sở hữu, chúng ta phải tiếp tục sống trong sự trông cậy.
(Theo loạt tài liệu “Chỉ Bởi Đức Tin” – Mục sư Martin Luther)