TNHN | 09.08 | NHỮNG CON ĐƯỜNG TRONG CUỘC SỐNG…

Categories Uncategorized

TNHN | 09.08 | NHỮNG CON ĐƯỜNG TRONG CUỘC SỐNG

Kinh Thánh: “Vậy Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Ta là đường đi, lẽ thật, và sự sống; chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Cha.” (Giăng 14:6)

“Ta là đường đi.” Bạn nên tìm hiểu những lời tuyên bố hùng hồn này của Đấng Christ mang ý nghĩa gì. Đừng nghĩ về một con đường mà bạn đang đi bộ bằng đôi chân mình. Thay vào đó, hãy nghĩ về con đường mà bạn chỉ có thể bước đi bằng đức tin – một đức tin bám lấy Chúa Giê-su Christ.

Có rất nhiều cách đi bộ và đi lang thang trong cuộc sống. Đầu tiên, có nhiều đường và lối đi cho việc đi bộ về thể chất từ con đường này đến con đường khác, như bò và ngựa vẫn hay đi. Kinh Thánh không dạy về những con đường này, nhưng dạy về nhiều loại đường khác trong cuộc sống. Loại đường thứ hai gắn liền với cuộc sống mỗi ngày. Trên con đường này, chúng ta sống cuộc sống tốt đẹp và đạo đức trước thế gian, chúng ta tìm cách giữ gìn chính quyền, hòa bình, danh dự và trật tự. Sống theo đường lối này mang lại của cải và sự kính trọng. Các nhà triết học đem đến cho chúng ta những luật lệ tốt, còn những người cầm quyền ban hành luật pháp, những điều đó tạo ra con đường thứ hai này. Thế nhưng hai loại đường này vẫn bị hạn chế, vì vốn là những thứ sẽ trôi qua theo thời gian.

Vượt trên những đường lối này là một con đường khác, là con đường mà Thánh Kinh và Đấng Christ đang phán đến. Con đường ở đây là đường mà chúng ta có được từ đời này sang đời khác. Trong cuộc hành trình này, chúng ta cần một con đường khác hẳn. Ở đây Chúa đang phán rằng: “Khi con đến với Ta bằng đức tin, ấy là con đang bước đi trên con đường đúng. Con đường này là đáng tin cậy và sẽ không dẫn con đi sai lối.”
(Theo loạt tài liệu “Chỉ Bởi Đức Tin” – Mục sư Martin Luther)