TNHN | 09.11 | YÊU VÀ GHÉT Kinh Thánh: “Con…

Categories Uncategorized

TNHN | 09.11 | YÊU VÀ GHÉT
Kinh Thánh: “Con ghét bọn làm ác, chẳng chịu ngồi chung với kẻ gian tà”(Thi Thiên 26:5)
Chúng ta không nên có liên hệ đến những kẻ làm điều ác và những kẻ dữ. Đa-vít đã nói rằng: “Con ghét cay ghét đắng chúng” (Thi Thiên 139:22). Tác giả của Thi Thiên thứ nhất đã khen ngợi những tín hữu biết tự tránh né điều dữ, ông viết rằng: “Phước cho người nào chẳng đi theo mưu kế của kẻ ác, chẳng đứng trong đường tội nhân, không ngồi chỗ của kẻ nhạo báng” (Thi Thiên 1:1). Nếu bạn dành quá nhiều thì giờ với những giáo sư của thế gian, thì sớm muộn bạn cũng sẽ cùng chia sẻ những học thuyết sai lệch, lời giả dối và sự vi phạm với họ. Thật vậy, nếu bạn gần mực thì sớm muộn bạn cũng sẽ bị đen mà thôi.
Thế nhưng, chẳng phải Chúa Giê-xu Christ đã phán rằng chúng ta phải yêu thương kẻ thù nghịch mình trong Ma-thi-ơ 5:44 sao? Vậy tại sao Đa-vít lại khoe rằng ông ghét bọn làm ác và không ngồi chung với kẻ dữ? Chẳng phải nên đối tốt với họ và giúp họ nhận ra tội lỗi sao? Đúng vậy, chúng ta không nên ghét họ, chúng ta chỉ ghét những giáo lý sai lệch của họ thôi. Chúng ta nên sẵn sàng phục vụ kẻ thù mình với ước ao họ có thể được thay đổi. Chúng ta cần yêu thương con người họ nhưng phải ghét những điều họ giảng dạy. Do đó, chúng ta bị buộc phải chọn giữa ghét họ hoặc ghét Đức Chúa Trời, là Đấng muốn và truyền lệnh chúng ta chỉ nương vào Lời Ngài mà thôi. Sự căm ghét tội lỗi của chúng ta là một sự thù địch thánh tuôn chảy từ tình yêu. Vì thế, tình yêu thương lệ thuộc vào đức tin và đức tin cũng có trách nhiệm về tình yêu thương.
Khi Lời Chúa bị đe dọa, tình yêu sẽ chấm dứt và hận thù bắt đầu. Nhưng nếu chỉ là những điều cá nhân như: tài sản, danh dự hay thân thể bị đe dọa, thì chúng ta vẫn nên tôn trọng và phục vụ người khác. Vì Chúa đã ban cho chúng ta những món quà này, nên chúng ta có thể đánh đổi chúng để phục vụ. Nhưng chúng ta đừng nên đánh đổi Lời Chúa vì điều này thuộc về Đức Chúa Trời chúng ta.
(Theo loạt tài liệu “Chỉ Bởi Đức Tin” – Mục sư Martin Luther)