TNHN | 12.08 | ĐẤNG CHIRST LÀ TÂM ĐIỂM Kinh…

Categories Uncategorized

TNHN | 12.08 | ĐẤNG CHIRST LÀ TÂM ĐIỂM
Kinh Thánh: “Xưa Môi-se treo con rắn lên nơi đồng vắng thể nào, thì Con người cũng phải bị treo lên dường ấy.” (Giăng 3:14)
Khi Môi-se treo con rắn trên cây cột, nhiều người Y-sơ-ra-ên từ chối mạng lệnh của Đức Chúa Trời và không nhìn vào nó bởi vì đó là một điều khó chịu. Chỉ có một số người tin thì được chữa lành. Họ được lành vì đức tin của họ đặt nơi Chúa. Còn câu chuyện nào tốt hơn nữa để làm hình bóng chỉ về Đấng Christ? Tôi sẽ không bao giờ quá mạnh dạn để giải thích câu chuyện này như Đấng Christ đã làm. Ngài giải thích nó bằng cách chỉ vào chính Ngài và phán rằng: “Đó là con rắn bằng đồng. Nhưng Ta là Con Người. Dân Y-sơ-ra-ên phải nhìn vào con rắn bằng mắt mình. Nhưng các con phải nhìn vào Ta bằng con mắt đức tin. Họ đã được cứu khỏi chất độc. Nhưng thông qua Ta các con sẽ được cứu chuộc khỏi độc chất đời đời. Nhìn vào con rắn nghĩa là tin vào Ta. Cơ thể họ được chữa lành. Nhưng Ta sẽ ban sự sống đời đời cho những ai tin Ta.” Đây quả là những tuyên bố kì lạ và khác thường.
Với những lời này, Chúa ban cho chúng ta cách thích hợp để giải nghĩa Cựu Ước. Ngài giúp chúng ta hiểu rằng các tác giả và các tiên tri trong Cựu Ước chỉ về Đấng Christ qua những câu chuyện và minh họa của họ. Chúa Giê-xu cho chúng ta thấy rằng Ngài là tâm điểm của toàn bộ vòng tròn được vẽ. Tất cả mọi người đều hướng về Ngài. Những ai bước theo Đấng Christ cũng thuộc vòng tròn đó. Mọi câu chuyện trong Kinh Thánh, nếu được giải nghĩa chính xác, thì đều hướng về Ngài.
(Theo loạt tài liệu “Chỉ Bởi Đức Tin” – Mục sư Martin Luther)