TNHN | 14.09 | CHỊU KHỔ VÌ LÀM ĐIỀU LÀNH…

Categories Uncategorized

TNHN | 14.09 | CHỊU KHỔ VÌ LÀM ĐIỀU LÀNH
Kinh Thánh: “Nếu anh em nhiệt thành làm điều lành thì có ai làm hại anh em? Nhưng nếu vì sự công chính mà anh em chịu khổ thì anh em thật có phước. Đừng sợ điều họ sợ, cũng đừng nao núng” (1 Phi-e-rơ 3:13-14)

Phi-e-rơ không muốn nói rằng những người hãm hại bạn đang làm điều đúng. Bởi vì có một bản án khác nhau giữa tôi với Đức Chúa Trời và tôi với bạn. Ví dụ, tôi có thể giận dữ, hận thù, và tưởng tượng gian ác trong lòng nhưng sẽ không làm hại bạn. Bạn không bị sao cả và cũng không có gì nghịch cùng tôi. Nhưng trước mặt Chúa, tôi là kẻ có tội. Nếu Ngài trừng phạt tôi và làm những điều đúng thì tôi chắc chắn sẽ nhận lấy nó. Nhưng Ngài cũng có thể không trừng phạt tôi mà bày tỏ lòng thương xót đối với tôi. Dù làm cách nào đi nữa Chúa vẫn luôn luôn đúng. Tuy nhiên, không thể đi theo cách trên để nói rằng một người bắt bớ tôi là đang làm điều đúng. Vì tôi đã không làm điều gì sai với người đó giống như cách tôi làm sai với Đức Chúa Trời.
Trong Ê-xê-chi-ên 29:19-20, Đức Chúa Trời phán về vua Nê-bu-cát-nết-sa như thể Ngài đang nói rằng: “Các ngươi không biết hắn là đầy tớ ta và hầu việc ta sao? Bây giờ ta trao cho hắn một phần thưởng mà Ta chưa trả cho hắn. Ta sẽ thưởng đất Ê-díp-tô cho hắn.” Nê-bu-cát-nết-sa không có quyền trên đất ấy, nhưng Đức Chúa Trời có quyền trừng phạt người khác qua ông ta. Để cho những kẻ vô lại độc ác sẽ không còn ăn bánh miễn phí, Đức Chúa Trời bắt chúng hầu việc Ngài bằng cách bắt bớ dân Ngài. Sau đó, lý luận con người bước vào và nghĩ rằng những người như thế này quả là sung sướng. Nhưng Đức Chúa Trời chỉ trả công cho chúng để đổi lại việc chúng trừng phạt và bức hại các Cơ Đốc Nhân tin kính. Thế nhưng nếu bạn chịu đựng những hình phạt đó và nói với Chúa rằng: “Thưa Đức Chúa Trời, Ngài là đúng!” thì bạn sẽ nhận được sự bình an. Sau đó, Chúa sẽ bỏ những kẻ đó vào địa ngục và trừng phạt họ vì đã làm điều sai trái. Nhưng Ngài sẽ nhân từ tiếp nhận bạn và ban cho bạn sự cứu rỗi đời đời. Vì thế, hãy để Chúa làm điều Ngài muốn. Cuối cùng Ngài chắc chắn sẽ hoàn trả mọi thứ.
(Theo loạt tài liệu “Chỉ Bởi Đức Tin” – Mục sư Martin Luther)