TNHN | 16.08 | ĐẤNG AN ỦI CỦA CHÚNG TA…

Categories Uncategorized

TNHN | 16.08 | ĐẤNG AN ỦI CỦA CHÚNG TA
Kinh Thánh: “Ta sẽ cầu xin Cha, Ngài sẽ ban cho các con một Đấng An Ủi khác để ở với các con đời đời.” (Giăng 14:16)
Thật chính xác khi nói rằng Đức Thánh Linh là Đấng An Ủi của chúng ta, bởi vì đó là những gì Ngài sẽ làm và được định để làm. Trong bài học này, chúng ta sẽ không tranh luận về bản thể thiên thượng của Ngài. Nhưng ở đây Đấng Christ đang chỉ cho chúng ta thấy rằng Đức Thánh Linh là một ngôi vị khác biệt – Đức Thánh Linh không phải là Đức Chúa Cha hoặc Đức Chúa Con. Nhưng trong Giăng 15, chúng ta lại thấy rằng Đức Thánh Linh là Đức Chúa Trời. Về bản thể Đức Thánh Linh là một cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Nhưng về công việc, Ngài được gọi là Đấng An Ủi của chúng ta. Từ An Ủi cho thấy cách chúng ta nên suy nghĩ về Đức Thánh Linh như thế nào. Đấng An Ủi không phải là Đấng ban luật pháp hoặc người nào đó giống như Môi-se, người làm cho chúng ta sợ ma quỷ, sự chết và địa ngục. Nhưng không, Đấng An Ủi làm cho tấm lòng bối rối của chúng ta được đầy dẫy sự vui mừng trong Đức Chúa Trời. Đấng An Ủi khích lệ chúng ta vui vẻ vì tội lỗi chúng ta đã được tha thứ, sự chết đã được chinh phục, và thiên đàng sẽ được mở ra, Đức Chúa Trời đang mỉm cười với chúng ta.
Hiểu được vai trò Đấng An Ủi của Đức Thánh Linh là một phước hạnh lớn với mỗi người. Người đó sẽ không tìm thấy gì ngoài sự an ủi và vui mừng thật trong những ngày tháng sống trên đất. Bởi vì chính Đức Chúa Cha đã sai Ngài đến để giúp đỡ chúng ta, và bởi vì Đấng Christ đã yêu cầu Ngài làm như vậy. Sự sai phái này chắc chắn xuất phát từ một tình yêu chân thật, nhân từ của Đức Chúa Cha. Chính vì vậy, Cơ Đốc nhân nên nhắc nhở mình về danh hiệu mà chúng ta gọi Đức Thánh Linh. Ngài là Đấng An Ủi, còn chúng ta là những người hoạn nạn và yếu đuối, cần Ngài giúp đỡ.
(Theo loạt tài liệu “Chỉ Bởi Đức Tin” – Mục sư Martin Luther)