TNHN | 22.11 | NGUỒN SỰ SỐNG Kinh Thánh: “Đức…

Categories Uncategorized

TNHN | 22.11 | NGUỒN SỰ SỐNG
Kinh Thánh: “Đức Chúa Jêsus bảo họ: “Thật, Ta bảo thật các ngươi, nếu các ngươi không ăn thịt và uống huyết Con Người thì không có sự sống đời đời trong các ngươi đâu.” (Giăng 6:53)
Dù cho ai nói gì đi chăng nữa, phân đoạn Kinh Thánh này vẫn vô cùng rõ ràng. Nếu Chúa Giê-xu phán câu này theo thể khẳng định: “Ai ăn thịt Ta thì có sự sống,” thì những người khác đã có thể thách thức lời ấy khi nói rằng: “Những ai không ăn thịt đó cũng sẽ được cứu.” Một số kẻ vô lại còn nói: “Sự dạy dỗ của Ngài đúng, nhưng của chúng tôi cũng đúng nữa. Đức Chúa Trời không bác bỏ những cách khác đâu.” Họ tạo ra nhiều cách để nhận được sự sống đời đời, gồm có: cầu nguyện với các vị thánh, thờ mẹ Đồng Trinh Ma-ri hoặc sống trong tu viện. Nhưng không cách nào trong số đó có thể nhận được sự sống đời đời cả, vì tất cả đều không được Đức Chúa Trời chấp nhận.
Hãy xem điều này ở góc độ khác. Nếu tôi nói rằng: “Nước khoáng Aquafina làm cho hết khát. Nước khoáng Lavie cũng làm cho hết khát nữa,” thì tôi không hề loại trừ các loại nước khoáng khác. Nhưng sẽ rất khác biệt khi tôi nói: “Nếu anh không uống nước khoáng Aquafina thì không loại nước nào có thể làm dịu cơn khát của anh cả.” Tương tự như vậy, Đấng Christ không phán theo thể khẳng định ở đây. Ngài loại trừ mọi điều khác khi Ngài phán: “Nếu các ngươi không ăn thịt của Con người, cũng không uống huyết Ngài, thì chẳng có sự sống trong các ngươi đâu.” Nếu chúng ta coi thường thân thể và huyết của Ngài, thì chẳng có điều nào khác có thể giúp được chúng ta nữa. Những ngoại lệ không thể nào xảy ra. Nói ngắn gọn, tất cả những cách khác đều bị bác bỏ.
Sự sống, ân điển và sự cứu rỗi chỉ đến với chúng ta bởi đức tin không phải bởi việc lành. Chúng ta sở hữu các điều này bằng sự tin cậy, sự ăn uống thân thể và huyết của Đấng Christ.
(Theo loạt tài liệu “Chỉ Bởi Đức Tin” – Mục sư Martin Luther)