TNHN | 27.09 | SỰ VUI LÒNG VÂNG PHỤC Kinh…

Categories Uncategorized

TNHN | 27.09 | SỰ VUI LÒNG VÂNG PHỤC
Kinh Thánh: “Vì luật pháp đã được ban bố bởi Môi-se, còn ân điển và chân lý thì đến từ Đức Chúa Jêsus Christ.” (Giăng 1:17)
Giăng muốn làm sáng tỏ một điểm trong luật pháp của Đức Chúa Trời khi ông nói: “Vì luật pháp đã ban cho bởi Môi-se, còn ơn và lẽ thật bởi Đức Chúa Jêsus Christ mà đến.” Như thể ông đang muốn nói rằng: “Luật pháp được ban cho qua Môi-se là luật pháp dẫn đến sự công bình và mọi điều tốt lành khác. Nhưng qua Chúa Giê-xu Christ, những người tin Ngài sẽ nhận được nhiều hơn thế nữa. Ngài đã đến để đổ đầy những đôi tay trống không của chúng ta. Ngài đã làm trọn những mạng lệnh trong luật pháp Đức Chúa Trời. Ngài mang đến sự vinh hiển và lẽ thật của Đức Chúa Trời.”
Đấng Christ giúp cho chúng ta có thể giữ điều răn thứ nhất, thứ nhì và thứ ba. Bằng cách này, chúng ta tin cậy và và đặt đức tin nơi Đức Chúa Trời là Cha chúng ta. Và rồi chúng ta bắt đầu ca tụng Ngài bằng tấm lòng vui mừng và tôn kính danh Ngài là danh thánh khiết.
Tất cả những điều tốt đẹp này đến từ đâu? Chúng ta chắc chắn đã không làm gì để xứng đáng với nó cả. Không một việc lành nào chúng ta thực hiện có thể giúp chúng ta nhận được ơn và lẽ thật từ Chúa. Thay vì vậy, ơn và lẽ thật đến từ việc được Đức Thánh Linh soi sáng, được đổi mới bởi Lời Chúa và có đức tin trong Đấng Christ. Thông qua đó, chúng ta nhận lấy một tâm linh tươi mới, một tấm lòng sẵn sàng vâng phục lời Chúa. Bấy giờ, chúng ta có thể tìm thấy niềm vui trong sự tin cậy Đức Chúa Trời hơn mọi điều khác. Chúng ta cảm nhận rằng mình có thể làm được. Chúng ta đã có một khởi đầu mới, chúng ta đã được nhắc nhở những điều cơ bản. Ân điển mà Đấng Christ ban cho chúng ta qua đức tin đã khiến những điều răn được vâng phục trong sự vui mừng.
(Theo loạt tài liệu “Chỉ Bởi Đức Tin” – Mục sư Martin Luther)