TNHN | 29.08 | TRỞ LẠI VỚI ĐỨC CHÚA TRỜI…

Categories Uncategorized

TNHN | 29.08 | TRỞ LẠI VỚI ĐỨC CHÚA TRỜI
Kinh Thánh: “Đức Giê-hô-va rất tức giận tổ phụ các con. Vậy con hãy nói với họ rằng Đức Giê-hô-va vạn quân phán: “Hãy trở lại với Ta.”Đức Giê-hô-va vạn quân phán: “Rồi Ta sẽ trở lại với các con” Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy.” (Xa-cha-ri 1:2–3)

Trong phân đoạn này, chúng ta thấy rằng sứ điệp của Xa-cha-ri chủ yếu nói về niềm tin và sự vô tín. Ông chỉ ra rằng tội lỗi lớn nhất của tổ phụ Y-sơ-ra-ên là không tin cậy Đức Chúa Trời khi họ đang trải qua sự thử thách. Đúng hơn, họ trông đợi sự giúp đỡ từ loài người. Bằng cách này, họ trở nên nổi loạn và thờ hình tượng. Xa-cha-ri muốn dân Y-sơ-ra-ên hiểu rằng những lời “Hãy trở lại với Ta” nên thẩm thấu vào trong lòng họ một cách sâu sắc. Người ta“trở lại với Đức Chúa Trời” khi họ tin cậy và tìm thấy sự an ủi trong Đức Chúa Trời luôn luôn, đặc biệt trong thời gian có cần. Mặt khác, người ta xây bỏ Đức Chúa Trời khi họ không tin cậy Ngài nữa. Khi người ta không tin cậy Đức Chúa Trời, các việc lành của họ và của lễ sẽ không thể giúp đỡ họ. Đây là những gì đã xảy ra với tổ phụ của Y-sơ-ra-ên. Trong thời của Xa-cha-ri, khi dân Y-sơ-ra-ên đang cố gắng xây dựng lại đền thờ, họ cần trở lại với Chúa Toàn Năng vì cớ tất cả những thử thách và hoạn nạn họ đang phải đối diện. Họ phải bám theo Đức Chúa Trời và nhờ cậy Ngài, thậm chí nếu việc xây dựng lại đền thờ làm cho hoàng đế Ba Tư hoặc những người lân cận nổi giận. Đức Chúa Trời phán rằng Ngài muốn giúp đỡ, có thể giúp đỡ và sẽ giúp đỡ họ hầu cho các kẻ thù của Y-sơ-ra-ên sẽ không khuất phục được họ nữa.
Chúng ta cũng cần nghe những lời cảnh cáo này trong sách Xa-cha-ri. Hãy để mọi người trở lại với Đấng Christ, bám theo Ngài, và không sa ngã. Đừng để người nào sợ hãi hoặc bị dẫn đi lạc. Đức Chúa Trời phán, và Đức Chúa Trời sẽ làm những gì Ngài đã phán.
(Theo loạt tài liệu “Chỉ Bởi Đức Tin” – Mục sư Martin Luther)