TNHN | 30.08 TỘI LỖI DẪN ĐẾN SỰ CHẾT Kinh…

Categories Uncategorized

TNHN | 30.08 TỘI LỖI DẪN ĐẾN SỰ CHẾT
Kinh Thánh: “Nhưng người nào còn nghi ngại mà cứ ăn thì bị lên án rồi, vì không hành động bởi đức tin. Việc gì không đến từ đức tin đều là tội lỗi.” (Rô-ma 14:23)

Đừng nên suy nghĩ rằng, sau khi đến với đức tin, chúng ta sẽ không phạm tội nữa. Tội lỗi là tội lỗi thật sự, cho dù phạm trước hay sau khi một người đến với Đấng Christ. Đức Chúa Trời luôn luôn ghét tội lỗi. Mọi tội lỗi đều là gớm ghiếc, và mọi tội lỗi đều dẫn đến sự chết. Nhưng đối với Cơ Đốc Nhân, Đấng Christ – là Đấng Giải Hòa đã chuộc tội cho chúng ta bởi sự chết của Ngài. Đối với người chưa tin Chúa, không những tất cả tội lỗi của họ là những tội đáng chết, mà thậm chí các việc lành của họ cũng là tội lỗi. Như Phao-lô nói trong Rô-ma: “Mọi sự không đến bởi đức tin là tội lỗi.”
Các triết gia phạm một lỗi chết người khi họ phân loại các tội lỗi theo hành động, tức là tội lớn và tội nhỏ. Đối với Đức Chúa Trời, tội là tội, và mọi tội lỗi đều dẫn đến sự chết. Các tín hữu có thể phạm tội và thậm chí là những tội lỗi như người chưa tin Chúa. Nhưng tội lỗi của các tín hữu được tha thứ và không kể cho họ nữa. Tuy nhiên, tội lỗi của người chưa tin Chúa vẫn còn tiếp tục và chống lại họ. Đối với tín hữu, tội lỗi có thể được tha thứ dễ dàng khi họ xưng ra và ăn năn với Chúa. Đối với người chưa tin Chúa, tội lỗi sẽ dẫn đến sự chết. Điều này không có nghĩa là tội lỗi của tín hữu ít hơn và tội lỗi của người chưa tin Chúa là nhiều hơn. Nhưng đó là sự khác nhau trong bản chất người phạm tội.
Bởi đức tin, các tín hữu thấy rằng tội lỗi của họ được tha thứ vì cớ Đấng Christ. Đấng Christ đã phó chính mình Ngài vì tội lỗi của họ. Vì vậy họ ở trong sự công bình bất chấp tội lỗi, cho dù họ có thể sẽ tiếp tục phạm tội. Ngược lại, người chưa tin Chúa không ở trong sự công bình. Dù các tín hữu không được giải phóng khỏi tội lỗi, nhưng họ biết rằng tội lỗi của họ sẽ không kể cho họ vì cớ đức tin nơi Đấng Christ. Đây là sự khôn ngoan và sự an ủi của các tín hữu thật.
(Theo loạt tài liệu “Chỉ Bởi Đức Tin” – Mục sư Martin Luther)