Daily Devotions / Tĩnh Nguyện

 • 6

  Ngày 6 tháng 3. CHUYỆN CỦA GÃ THIẾU SUY XÉT (4).

  7 16 Tôi có trải trên giường tôi những mền, Bằng chỉ Ê-díp-tô đủ sắc, 17 Lấy một dược, lư hội, và quế bì, Mà xông thơm chỗ nằm tôi. 18 Hãy đến, chúng ta sẽ thân ái mê mệt cho đến sáng, Vui sướng nhau về sự luyến ái.

 • 5

  Ngày 5 tháng 3. CHUYỆN CỦA GÃ THIẾU SUY XÉT (3).

  7 13 Nàng nắm ôm hôn kẻ trai trẻ ấy, Mặt chai mày đá, nói cùng chàng rằng: 14 “Tôi có của lễ thù ân tại nhà tôi; Ngày nay tôi đã trả xong các lời khấn nguyện tôi, 15 Bởi cớ đó, tôi ra đón anh, Đặng tìm thấy

 • 4

  Ngày 4 tháng 3. CHUYỆN CỦA GÃ THIẾU SUY XÉT (2).

  7 10 Kìa người đàn bà ấy đi ra rước hắn, Trang điểm như con bợm, lòng đầy mưu kế. 11 Nàng vốn nói om sòm, không thìn nết, Hai chân nàng chẳng ở trong nhà, 12 Khi ở ngoài đường, lúc nơi phố chợ, Rình rập tại các hẻm

 • 3

  Ngày 3 tháng 3. CHUYỆN CỦA GÃ THIẾU SUY XÉT (1).

  7 6 Vì tại cửa sổ nhà ta, Ta nhìn ngang qua song mặt võng ta, 7 Bèn thấy trong bọn kẻ ngu dốt, Giữa vòng người thiếu niên, có một gã trai trẻ không trí hiểu, 8 Đi qua ngoài đường gần góc nhà đàn bà ấy; Người bắt

 • 2

  Ngày 2 tháng 3. BÀ CON VỚI SỰ KHÔN NGOAN.

  7 4 Hãy nói với sự khôn ngoan rằng: Ngươi là chị em ta! Và xưng sự thông sáng là bằng hữu con; 5 Để nó gìn giữ con khỏi dâm phụ, Khỏi đàn bà ngoại hay nói lời dua nịnh. Chẳng ai trong chúng ta nhìn vào nấm mồ