Daily Devotions / Tĩnh Nguyện

 • 5

  Ngày 5 tháng 5. MỬA VÀ MẤT

  23 8 Con sẽ phải nôn hết món ăn ra, Và phí cả lời nhã nhặn con đã nói. (Bản Hiện Đại) Người khôn ngoan được khuyến cáo “chớ thèm món ngon của người” (câu 3), “đừng tham muốn” và “chớ ăn bánh của kẻ có mắt gian ác”. Nếu

 • 4

  Ngày 4 tháng 5. NÓI VẬY MÀ KHÔNG PHẢI VẬY

  23 7 Miệng nó mời nhưng lòng nó chẳng muốn con xơi,Điều nó nghĩ mới chính thật con người của nó. Bản Hiện Đại Không thể biết một người cho đến khi biết ý nghĩ của người đó. Đức Chúa Trời biết rất rõ. Vua Đa-vít thưa với Chúa: “Chúa

 • 3

  Ngày 3 tháng 5. THÈM THỨ TỐI TĂM THÀNH THIỆT THÂN

  23 6 Chớ ăn của người có mắt kém chân thành. Đừng thèm vật cao lương mỹ vị nó đem mời. (Bản Hiện Đại) I Các Vua chương 13 ghi lại chuyện tiên tri già nói dối với tiên tri trẻ. Đức Chúa Trời đã truyền lệnh cho tiên tri

 • 2

  Ngày 2 tháng 5. THAM TIỀN THIỆT THÂN

  23 5 Giàu có phù du hết rất mau, Như phụng hoàng vỗ cánh tung trời bay xa. (Bản Hiện Đại) Sách Châm Ngôn có nêu những điều người khôn ngoan không nên “liếc mắt vào”. (1)Châm Ngôn 6:25 cảnh báo đừng “liếc mắt vào” dâm phụ: Chớ để khoé

 • 1

  Ngày 1 tháng 5. TRÁNH THÓI THAM TIỀN

  23 4 Đừng nhọc công khổ trí làm giàu. (Bản Hiện Đại) Bạn nhắm đến mục tiêu nào trong cuộc sống? Nếu bạn cho rằng phải trở nên giàu có mới là người Cơ Đốc thành công, rồi bạn xem đó là mục tiêu của cuộc đời thì có thể